INICI / Formació Professional / FP Instal·lacions i Manteniment / Instal·lacions de Producció de Calor

Instal·lacions de Producció de Calor

Ofertat en alternança amb el Cicle Formatiu d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització.

1er CURS

EL CICLE TÉ UNA DURADA DE 2000 HORES I S’ORGANITZA EN 11 MÒDULS PROFESSIONALS
QUE S’IMPARTEIXEN EN DOS CURSOS
1er Curs
1. -Màquines i equips tèrmics
2. -Tècniques de muntatge d’instal·lacions
3. -Instal·lacions elèctriques i automatismes
4. -Formació i orientació laboral
5. -Empresa i iniciativa emprenedora

En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat d’oferta completa, per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han d’haver superat tots els mòduls del primer curs. No obstant, es poden matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament curricular del cicle formatiu.

Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat s’han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls de què està matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir.

No obstant això, també un alumne o alumna pot decidir que, el mòdul pendent que encara pot ser objecte d’avalució perquè té disponibles convocatòries, ho vol avaluar sense assistir de forma presencial a les activitats programades per al mòdul.

Si un alumne o alumna que es troba en la situació descrita en el paràgraf anterior demana que el avaluïn del mòdul pendent de primer curs sense assistir presencialment a les activitats programades per a  aquest mòdul, el centre li ha d’aplicar el sistema de recuperació de mòduls pendents que tingui aprovat.

2n CURS

Antoni Sureda BonninAtenció a pares i mares: Divendres 17:25 a 18:20asureda@iesisidormacabich.es
Jacinto Valderrama DíazAtenció a pares i mares: Dimarts 17:25 a18:20jvalderrama@iesisidormacabich.es
José Luis Campos GiménezAtenció a pares i mares: Dilluns 17:25 a 18:20jlcampos@iesisidormacabich.es

2on Curs
1. -Configuració d’instal·lacions de fred i climatització
2. -Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial
3. -Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials
4. -Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització,ventilació i extracció
5. -Formació en centres de treball

CRITERIS PER ACCEDIR A LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) I DE TITULACIÓ.

L’accés de l’alumne a les pràctiques formatives en centres de treball requereix l’avaluació positiva de tots els altres mòduls professionals, tan de primer com de segon, de l’ensenyament que cursa, exceptuant el mòdul professional de projecte, pel que fa als cicles de grau superior.

Una vegada superat en mòdul de centres de treball, l’alumne està  en disposició del títol dels estudis que ha cursat.