INICI / ESTUDIS / ESO

ESO

1r ESO

1R ESO A

TUTOR

Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Anda Stefan Cristescuastefan@iesisidormacabich.es
José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45egrau@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Joan Pau Jordà SánchezAtenció a pares: Divendres 9:50 a 10:45jpjorda@iesisidormacabich.es
Maria Garimgari@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45tsanchis@iesisidormacabich.es

1R ESO B

TUTOR

César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Anda Stefan Cristescuastefan@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Joan Pau Jordà SánchezAtenció a pares: Divendres 9:50 a 10:45jpjorda@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mbalbastre@iesisidormacabich.es
Joan Horrachjhorrach@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Maria Garimgari@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45tsanchis@iesisidormacabich.es

1R ESO C

TUTOR

Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Ángela Vallespir AlgabaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 - 9:50avallespir@iesisidormacabich.es
José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Anda Stefan Cristescuastefan@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Lorena ManeiroAtenció a pares: Dimarts 8 a 8:55amaneiro@iesisidormacabich.es
Joan Pau Jordà SánchezAtenció a pares: Divendres 9:50 a 10:45jpjorda@iesisidormacabich.es
Maria Gelabert OliverAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50mgelabert@iesisidormacabich.es
Carme Soler Perez-Pedrerocsoler@iesisidormacabich.es
Maria Ribas RibasAtenció a pares Dimecres 8:55 a 9:50maribas@iesisidormacabich.es

1R ESO D

TUTOR

Lorena ManeiroAtenció a pares: Dimarts 8 a 8:55amaneiro@iesisidormacabich.es

1R ESO E

TUTOR

Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45tsanchis@iesisidormacabich.es
Mónica Ferrer EscandellAtenció a pares: Dimarts 11:05 - 12:00mferrer@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Joan Horrachjhorrach@iesisidormacabich.es
Maria Ribas RibasAtenció a pares Dimecres 8:55 a 9:50maribas@iesisidormacabich.es
Anda Stefan Cristescuastefan@iesisidormacabich.es
Joan Pau Jordà SánchezAtenció a pares: Divendres 9:50 a 10:45jpjorda@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05-12mbelda@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Andreu Amengual AlcoverAtenció a pares Divendres 9:50 a 10:45aamengual@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Carme Reina SellesAtenció a pares: Dijous 12 a 12:55mcreina@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

2n ESO

2N ESO A

TUTOR

Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Núria Prats Domingueznprats@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Patricia Bofill MartínezAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50pbofill@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Divendres 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00-12:55sortiz@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Maria Guasch BrooksAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50mguasch@iesisidormacabich.es
Nélida Mari Ferrernmari@iesisidormacabich.es

2N ESO B

TUTOR

Patricia Bofill MartínezAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50pbofill@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00-12:55sortiz@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperona@iesisidormacabich.es
Patricia Bofill MartínezAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50pbofill@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Divendres 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Maria Gelabert OliverAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50mgelabert@iesisidormacabich.es
Carme Soler Perez-Pedrerocsoler@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Nélida Mari Ferrernmari@iesisidormacabich.es

2N ESO C

TUTOR

Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Maria Gelabert OliverAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50mgelabert@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00-12:55sortiz@iesisidormacabich.es
Nélida Mari Ferrernmari@iesisidormacabich.es

2N ESO D

Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperona@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Maria Gelabert OliverAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50mgelabert@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Nélida Mari Ferrernmari@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es
Vanesa Maroto JiménezAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45vmaroto@iesisidormacabich.es

2N ESO E

Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

3r ESO

3R ESO A

TUTOR

Óscar Colomar AlarcónAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00 a 8:55ocolomar@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Divednres 12:00 a 12:55csogo@iesisidormacabich.es
Óscar Colomar AlarcónAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00 a 8:55ocolomar@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es

3R ESO B

TUTOR

Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
Núria Prats Domingueznprats@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Andrea González SernaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50-10:45agonzalez@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es

3R ESO C

TUTOR

Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
Mónica Ferrer EscandellAtenció a pares: Dimarts 11:05 - 12:00mferrer@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mbalbastre@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Lorena ManeiroAtenció a pares: Dimarts 8 a 8:55amaneiro@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Vanesa Maroto JiménezAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45vmaroto@iesisidormacabich.es

3R ESO D

Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperona@iesisidormacabich.es
Alberto Domaica OzaetaAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20-19:15adomaica@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Divendres 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Antonio F. Palacios LobatoAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20-19:15apalacios@iesisidormacabich.es
José Carlos Maciá MoraAtenció a pares i mares: Dimecres 17:25-18:20cmacia@iesisidormacabich.es
Maria del Carmen Rodriguez VallsAtenció a pares i mares: Dijous 17:25 - 18:20crodriguez@iesisidormacabich.es
Carolina Riera CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55criera@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Cesáreo Romero BastanteAtenció a pares i mares: Dimarts 18:20 - 19:15cromero@iesisidormacabich.es
Conxa Roselló RamónAtenció a pares i mares: Divendres 12:00 a 12:55crosello@iesisidormacabich.es
Joan Tur SerraAtenció a pares i mares: Dimarts 18:20 - 19:15jtur@iesisidormacabich.es
José Luis Campos GiménezAtenció a pares i mares: Dilluns 19:35 a 20:30jlcampos@iesisidormacabich.es
Josep Antoni Torres BonetAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20 - 19:15jatorres@iesisidormacabich.es
Juan Fernández GinésAtenció a pares i mares: Dijous 16:10-17:05jfernandez@iesisidormacabich.es
Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Joan Josep Torres Torresjjtorres@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45egrau@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05-12mbelda@iesisidormacabich.es
Manuela Rodríguez PazosAtenció a pares i mares: Dilluns 17:25 - 18:20mrodriguez@iesisidormacabich.es
Manuel Ureña GómezAtenció a pares i mares:murena@iesisidormacabich.es
Margarita Ribas RibasAtenció a pares i mares: Dijous 17:25 - 18:20mribas@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mrossello@iesisidormacabich.es
María Vidal BañulsAtenció a pares i mares: Divendres 18:20 - 19:15mvidal@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mbalbastre@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Patricia Prats RosAtenció a pares i mares:pprats@iesisidormacabich.es
Pepi Bonet PratsAtenció a pares i mares:pbonet@iesisidormacabich.es
Ramón Ramón PratsAtenció a pares i mares: Dilluns 18:20 - 19:15rramon@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Divednres 12:00 a 12:55csogo@iesisidormacabich.es
Héctor Cantos TusetAtenció a pares i mares: dimarts 16:10-17:05hcantos@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Antoni Sureda BonninAtenció a pares i mares: Divendres 18:20 - 19:15asureda@iesisidormacabich.es
Agustí Ventura SanchisAtenció a pares i mares: Dimecres 16:10 - 17:05aventura@iesisidormacabich.es
Rubén Ferrandis RuixAtenció a pares i mares: rferrandis@iesisidormacabich.es
Toni Torres TorresAtenció a pares i mares:ttorres@iesisidormacabich.es
Nélida Mari Ferrernmari@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45tsanchis@iesisidormacabich.es
Ángela Vallespir AlgabaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 - 9:50avallespir@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Maria Gelabert OliverAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50mgelabert@iesisidormacabich.es
Lola Fernández PlazaAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20-19:15lfernandez@iesisidormacabich.es
José Manuel Fontan LlopAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45jmfontan@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00-12:55sortiz@iesisidormacabich.es
Antonio Prats CostaHora atenció a pares i mares: Dimarts 18:20 - 19:15aprats@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50eramon@iesisidormacabich.es
Sandra Ribas CardonaAtenció a pares i mares: Dimecres 13:05 a 14:00sribas@iesisidormacabich.es
Bernardí Seguí SaurinaAtenció a pares i mares:bsegui@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es
José Manuel Tur OrtegaAtenció a pares i mares: Divendres 9:50 - 10:45jmtur@iesisidormacabich.es
José Joaquín Sáez BernaAtenció a pares: Dimecres 18:20 - 19:15xsaez@iesisidormacabich.es
Óscar Colomar AlarcónAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00 a 8:55ocolomar@iesisidormacabich.es
Daniel Torres BonetAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20 - 19:15dtorres@iesisidormacabich.es
Andrea González SernaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50-10:45agonzalez@iesisidormacabich.es
Toño Masó SempereAtenció a pares i mares: Divendres 11:05-12:00amaso@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55-9:50cnovella@iesisidormacabich.es
Clive Pertegas MeliáAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50-10:45cpertegas@iesisidormacabich.es
Joan Antoni Pons SerraAtenció a pares i mares: Dimecres 18:20 - 19:15japons@iesisidormacabich.es
Maria Garimgari@iesisidormacabich.es
Lorena ManeiroAtenció a pares: Dimarts 8 a 8:55amaneiro@iesisidormacabich.es
Carme Reina SellesAtenció a pares: Dijous 12 a 12:55mcreina@iesisidormacabich.es
Carme Soler Perez-Pedrerocsoler@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es
Maria Guasch BrooksAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50mguasch@iesisidormacabich.es
Saúl Estevan Torressestevan@iesisidormacabich.es
Helena Peris Ramonhperis@iesisidormacabich.es
Eulalia Camús Silvestreecamus@iesisidormacabich.es
José Angel Escandell Turjaescandell@iesisidormacabich.es
Marcos Garin Alcovermgarin@iesisidormacabich.es
Victor Guasch MaríAtenció a paresvguasch@iesisidormacabich.es
Felix Roig Martínezfroig@iesisidormacabich.es
Néstor Carrizo Coronadoncarrizo@iesisidormacabich.es
Eloi Segura Aguilóesegura@iesisidormacabich.es
Margarita Bestardmbestard@iesisidormacabich.es
Máximo Torres Noletmaxtorres@iesisidormacabich.es
Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Sandra Riquelmesriquelme@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Núria Prats Domingueznprats@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Neus Morales Torralbanmorales@iesisidormacabich.es
Vanesa Maroto JiménezAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45vmaroto@iesisidormacabich.es
José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Joan Pau Jordà SánchezAtenció a pares: Divendres 9:50 a 10:45jpjorda@iesisidormacabich.es
Miquel Angel González Nadalmagonzalez@iesisidormacabich.es
Mónica Ferrer EscandellAtenció a pares: Dimarts 11:05 - 12:00mferrer@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Patricia Bofill MartínezAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50pbofill@iesisidormacabich.es
Victoria Alemany FranchAtenció a pares Dimarts 9:50 a 10:45valemany@iesisidormacabich.es
Maria Auxiliadora López Palmamalopez@iesisidormacabich.es
Maria Ribas RibasAtenció a pares Dimecres 8:55 a 9:50maribas@iesisidormacabich.es
Andreu Amengual AlcoverAtenció a pares Divendres 9:50 a 10:45aamengual@iesisidormacabich.es
Anda Stefan Cristescuastefan@iesisidormacabich.es
Joan Horrachjhorrach@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mbalbastre@iesisidormacabich.es
Miquel Angel González Nadalmagonzalez@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperona@iesisidormacabich.es
Patricia Bofill MartínezAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50pbofill@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Vanesa Maroto JiménezAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45vmaroto@iesisidormacabich.es

3R ESO E

Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Marta Sbert RossellóDijous de 8:00 a 8:55msbert@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Noelia Cárdenas SerraAtenció a pares Dimarts 12:00 a 12:55ncardenas@iesisidormacabich.es
Óscar Colomar AlarcónAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00 a 8:55ocolomar@iesisidormacabich.es
Miquel Angel González Nadalmagonzalez@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Divednres 12:00 a 12:55csogo@iesisidormacabich.es
Vanesa Maroto JiménezAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45vmaroto@iesisidormacabich.es
Andreu Amengual AlcoverAtenció a pares Divendres 9:50 a 10:45aamengual@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 - 10:45itorres@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

4t ESO

4T ESO A

TUTOR

José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Óscar Colomar AlarcónAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00 a 8:55ocolomar@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Maria Auxiliadora López Palmamalopez@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Lorena ManeiroAtenció a pares: Dimarts 8 a 8:55amaneiro@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
José Antonio Linero NietoAtenció a pares: Dimecres de 9:50 a 10:45jalinero@iesisidormacabich.es
Carme Reina SellesAtenció a pares: Dijous 12 a 12:55mcreina@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Maria Guasch BrooksAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50mguasch@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es

4T ESO B

TUTOR

Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Maria Auxiliadora López Palmamalopez@iesisidormacabich.es
Mónica Ferrer EscandellAtenció a pares: Dimarts 11:05 - 12:00mferrer@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dimecres 8 a 8:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Toni Ribas RibasDimecres 9:50 a 10:45tribas@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Conxa Roselló RamónAtenció a pares i mares: Divendres 12:00 a 12:55crosello@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55-9:50cnovella@iesisidormacabich.es
José Manuel Tur OrtegaAtenció a pares i mares: Divendres 9:50 - 10:45jmtur@iesisidormacabich.es
Carme Reina SellesAtenció a pares: Dijous 12 a 12:55mcreina@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es

4T ESO C

TUTOR

Maria Guasch BrooksAtenció a pares Dimarts 8:55 a 9:50mguasch@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50mserna@iesisidormacabich.es
Núria Prats Domingueznprats@iesisidormacabich.es
Maria Colomar MaríAtenció a pares: Dimarts 8:55 a 9:50mcolomar@iesisidormacabich.es
Andrea González SernaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50-10:45agonzalez@iesisidormacabich.es
Maria Auxiliadora López Palmamalopez@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dimecres 8:00-8:55ncardona@iesisidormacabich.es
Sara Miñana PobladorAtenció a pares: Dijous de 8:55 a 9:50sminana@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jplanells@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00mbustamante@iesisidormacabich.es
Carme Reina SellesAtenció a pares: Dijous 12 a 12:55mcreina@iesisidormacabich.es
Juan Ramírez HervásAtenció a pares i mares: Dimecres 12:00 a 12:55jramirez@iesisidormacabich.es
Regina Escandell MoscardóAtenció a pares: Divendres 11:05 - 12.00rescandell@iesisidormacabich.es
Rosa Miñana SabaterAtenció a pares Divendres 11:05 a 12:00rminana@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE TITULACIÓ A L’ESO (CURS 2016/17)

  En finalitzar el quart curs (final d’etapa), i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la titulació dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

Els alumnes que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagin desenvolupat les competències i assolit els objectius d’aquesta etapa rebran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, rebran un certificat oficial d’acord amb l’article 21 del Decret 34/2015.

En aquest sentit, i atenent la definició d’ACS de l’apartat 1 de l’article 11 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes que cursen matèries amb ACS podran obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria si cursen només una matèria amb ACS i, a més, tenen una avaluació negativa en un màxim d’una matèria.

La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

La decisió sobre la titulació de l’alumne, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

L’equip docent, en acabar el quart curs, en la sessió d’avaluació ordinària de juny proposarà pel títol de graduat en educació secundària de forma efectiva als alumnes que hagin obtingut qualificació positiva en totes les àrees o matèries de l’etapa.

Els equips docents podran decidir, en la reunió d’avaluació extraordinària del mes de setembre i tenint en compte l’assoliment dels objectius de l’etapa i les competències clau, la titulació o no dels alumnes amb una o dues àrees no superades que no siguin conjuntament, matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

En cap cas obtindran el títol els alumnes que hagin abandonat manifestament alguna assignatura o no s’hagin presentat a les proves de setembre (únicament es tindran en compte els casos especials degudament justificats). La decisió sobre titulació es prendrà per consens o per majoria del professorat que componen la junta.

A partir del coneixement de les qualificacions de la segona avaluació, es realitzarà, per part dels respectius equips docents coordinats pels tutors respectius, un seguiment dels alumnes que plantegin dubtes sobre la seva titulació per tal de poder determinar, a mitjans del tercer trimestre, si compleixen o no els objectius de l’etapa i l’assoliment de les  CC.

El tutors del grups informaran a les famílies en cas que la trajectòria d’un alumne o alumna faci preveure l’abandonament d’alguna matèria, la qual cosa suposaria la no obtenció del títol de graduat en educació secundària.