INICI / ESTUDIS / ESO

ESO

1r ESO

1R ESO A

TUTOR

Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00eramon@iesisidormacabich.es
Nélida Marí FerrerAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00nmari@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00eramon@iesisidormacabich.es
Mercé Barreda CarbajoAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mbarreda@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00egrau@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50tsanchis@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbelda@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Ángela Vallespir AlgabaAtenció a pares i mares: Dijous 12:00 a 12:55avallespir@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00csogo@iesisidormacabich.es

1R ESO B

TUTOR

Nélida Marí FerrerAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00nmari@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Nélida Marí FerrerAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00nmari@iesisidormacabich.es
Mercé Barreda CarbajoAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mbarreda@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50tsanchis@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbelda@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 a 12:00mbalbastre@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Dijous 11:05 a 12:00cperona@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00eramon@iesisidormacabich.es
Edelmiro Fernández OteroAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50efernandez@iesisidormacabich.es

1R ESO C

TUTOR

Margarita Mayà OliverAtenció a pares i mares: Divendres 12:00 a 12:55mmaya@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Elvira Ramon RieraAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00eramon@iesisidormacabich.es
Nélida Marí FerrerAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00nmari@iesisidormacabich.es
Mercé Barreda CarbajoAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mbarreda@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
Tona Sanchis TasaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50tsanchis@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbelda@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 a 12:00mbalbastre@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Margarita Mayà OliverAtenció a pares i mares: Divendres 12:00 a 12:55mmaya@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Joan Bennasar LlabrésLunes 12.00 - 13.00jbennasar@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

2n ESO

2N ESO A

TUTOR

Clara MartínezAtenció a pares i mares: Dimecres 08:55 a 9:50cmartínez@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00egrau@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
José Luis Clapés EspasesAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00jclapes@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Xavi Guasch RibasAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00xguasch@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es

2N ESO B

TUTOR

Xavi Guasch RibasAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00xguasch@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00egrau@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
José Luis Clapés EspasesAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00jclapes@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Xavi Guasch RibasAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00xguasch@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Dijous 11:05 a 12:00cperona@iesisidormacabich.es

2N ESO C

TUTOR

Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Irene del Mar Torres ColomarAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45itorres@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
José Luis Clapés EspasesAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00jclapes@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Xavi Guasch RibasAtenció a pares i mares: Divendres 11:05 a 12:00xguasch@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Lali Grau SepúlvedaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00egrau@iesisidormacabich.es
José Manuel Tur OrtegaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jmtur@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

3r ESO

3R ESO A

TUTOR

José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Dijous 11:05 a 12:00cperona@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Catalina Roig TurAtenció a pares i mares: Dimecres 8:55 a 9:50croig@iesisidormacabich.es
Miquel Fiol RamisAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mfiol@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es

3R ESO B

TUTOR

Miquel Fiol RamisAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mfiol@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 a 12:00mbalbastre@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
José Manuel Tur OrtegaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jmtur@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
Catalina Roig TurAtenció a pares i mares: Dimecres 8:55 a 9:50croig@iesisidormacabich.es
Miquel Fiol RamisAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mfiol@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es

3R ESO C

TUTOR

Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
Mª Teresa Pulido SánchezAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mpulido@iesisidormacabich.es
César Perelló MirónAtenció a pares i mares: Divendres 8:55 a 9:50cperello@iesisidormacabich.es
Mariví BalbastreAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 a 12:00mbalbastre@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Catalina Serra GarciaAtenció a pares i mares: Divendres 09:50 a 10:45cserra@iesisidormacabich.es
Héctor Morella BoschAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00hmorella@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Carmen Perona PérezAtenció a pares i mares: Dijous 11:05 a 12:00cperona@iesisidormacabich.es
Catalina Roig TurAtenció a pares i mares: Dimecres 8:55 a 9:50croig@iesisidormacabich.es
Miquel Fiol RamisAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mfiol@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ A L’ESO

 En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

 La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

 La decisió sobre la promoció de l’alumne d’un curs a un altre, dins l’etapa, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

 La promoció al curs següent serà efectiva pels alumnes que hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

  En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

 Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en el punts anteriors.   

 Excepcionalment, els equips docents podran autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan es donin  conjuntament les tres condicions següents:

 1. a) Que dues de les matèries amb avaluació negativa no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.
 2. b) Que l’equip docent consideri que la naturalesa de les matèries amb avaluació negativa no impedeix a l’alumne seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
 3. c) Que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Es pot autoritzar també de forma excepcional la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura de forma simultània quan l’equip docent consideri que l’alumne pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica i sempre que s’apliquin a l’alumne les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

 Qui promocioni sense haver superat totes les matèries ha de matricular-se de les matèries no superades, seguir els programes de reforç que estableixi el centre i superar les avaluacions corresponents especificades en el Pla de recuperació de pendents. Aquest programa de reforç inclourà els següents punts:

 1. a) El disseny de les tutories específiques -com a mínim, una vegada per trimestre (A llibre de tutoria, tutor de grup).
 2. b) El responsable de les tutories d’aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics (Tutor de grup).
 3. c) Els objectius del programa (Departaments).
 4. d) La planificació de les accions que impliquin l’aprofitament i/o l’ampliació d’activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d’aprenentatge per superar les dificultats (departaments).
 5. e) L’avaluació del programa que s’haurà d’especificar en el pla de de recuperació de pendents (Departaments).

 El tutor del programa haurà de comunicar en temps i forma a l’alumne i a les famílies,  la seva aplicació  i fer-ne el seguiment.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurarà als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les  competències corresponents que justifiqui la proposta. Si es considera necessari, el consell orientador inclourà una recomanació sobre la incorporació a un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment o a un cicle de formació professional bàsica.

4t ESO

4T ESO A

TUTOR

Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
José Manuel Tur OrtegaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45jmtur@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es
Rosa CantallopsAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55rcantallops@iesisidormacabich.es
Mercé Barreda CarbajoAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mbarreda@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45mrossello@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00csogo@iesisidormacabich.es
Nasser Mouaffak SanzAtenció a pares i mares: Dimarts 09:50 a 10:45nmouaffak@iesisidormacabich.es
Toni Torres TorresAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50ttorres@iesisidormacabich.es

4T ESO B

TUTOR

Rosa CantallopsAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55rcantallops@iesisidormacabich.es
Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Rosa Fuster VaquerAtenció a pares i mares: Dimecres 9:50 a 10:45rfuster@iesisidormacabich.es
Mª Pilar Serna UrniciaAtenció a pares i mares: Dimecres 11:05 a 12:00mserna@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es
Rosa CantallopsAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55rcantallops@iesisidormacabich.es
Margalida Rosselló SanzAtenció a pares i mares: Dimarts 9:50 a 10:45mrossello@iesisidormacabich.es
Raquel Sogo LópezAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00csogo@iesisidormacabich.es
Antonio Castro LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45acastro@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
Sandra Ribas CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sribas@iesisidormacabich.es

4T ESO C

TUTOR

Lia Riemer NadalAtenció a pares i mares: Dijous 8:55 a 9:50lriemer@iesisidormacabich.es
Montse Fernández CuestaAtenció a pares i mares: Dilluns 12:00 a 12:55mfernandez@iesisidormacabich.es
Manuela Bustamante MoralAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbustamante@iesisidormacabich.es
César Chaguaceda CampoAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00cchaguaceda@iesisidormacabich.es
Salvador Ortiz LópezAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sortiz@iesisidormacabich.es
Cristina Novella RuedaAtenció a pares i mares: Dimarts: 9:50 a 10:45cnovella@iesisidormacabich.es
José Manuel Vázquez CoraAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55jmvazquez@iesisidormacabich.es
Joan Planells CardonaAtenció a pares i mares: Dimarts 11:05 a 12:00jplanells@iesisidormacabich.es
Rosa CantallopsAtenció a pares i mares: Dimarts 12:00 a 12:55rcantallops@iesisidormacabich.es
Mercé Barreda CarbajoAtenció a pares i mares: Dijous 9:50 a 10:45mbarreda@iesisidormacabich.es
Nasser Mouaffak SanzAtenció a pares i mares: Dimarts 09:50 a 10:45nmouaffak@iesisidormacabich.es
Sandra Ribas CardonaAtenció a pares i mares: Dilluns 9:50 a 10:45sribas@iesisidormacabich.es
Neus Cardona RibasAtenció a pares i mares: Dilluns 11:05 - 12:00ncardona@iesisidormacabich.es
Conxa Roselló RamónAtenció a pares i mares: Dijous 11:05 a 12:00crosello@iesisidormacabich.es
Mamen Belda MolinaAtenció a pares i mares: Dimarts 8:55 a 9:50mbelda@iesisidormacabich.es

CRITERIS GENERALS DE TITULACIÓ A L’ESO (CURS 2016/17)

  En finalitzar el quart curs (final d’etapa), i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la titulació dels alumnes d’acord amb l’articulat d’aquest apartat.

Els alumnes que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagin desenvolupat les competències i assolit els objectius d’aquesta etapa rebran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, rebran un certificat oficial d’acord amb l’article 21 del Decret 34/2015.

En aquest sentit, i atenent la definició d’ACS de l’apartat 1 de l’article 11 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes que cursen matèries amb ACS podran obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria si cursen només una matèria amb ACS i, a més, tenen una avaluació negativa en un màxim d’una matèria.

La decisió sobre l’avaluació de cada matèria és competència exclusiva del professor o professora corresponent tenint en compte els diferents elements del currículum.

La decisió sobre la titulació de l’alumne, s’adoptarà de forma col·legiada per l’equip docent de l’alumne, atenent l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió s’adopta per consens, però si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’alumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides.

L’equip docent, en acabar el quart curs, en la sessió d’avaluació ordinària de juny proposarà pel títol de graduat en educació secundària de forma efectiva als alumnes que hagin obtingut qualificació positiva en totes les àrees o matèries de l’etapa.

Els equips docents podran decidir, en la reunió d’avaluació extraordinària del mes de setembre i tenint en compte l’assoliment dels objectius de l’etapa i les competències clau, la titulació o no dels alumnes amb una o dues àrees no superades que no siguin conjuntament, matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

En cap cas obtindran el títol els alumnes que hagin abandonat manifestament alguna assignatura o no s’hagin presentat a les proves de setembre (únicament es tindran en compte els casos especials degudament justificats). La decisió sobre titulació es prendrà per consens o per majoria del professorat que componen la junta.

A partir del coneixement de les qualificacions de la segona avaluació, es realitzarà, per part dels respectius equips docents coordinats pels tutors respectius, un seguiment dels alumnes que plantegin dubtes sobre la seva titulació per tal de poder determinar, a mitjans del tercer trimestre, si compleixen o no els objectius de l’etapa i l’assoliment de les  CC.

El tutors del grups informaran a les famílies en cas que la trajectòria d’un alumne o alumna faci preveure l’abandonament d’alguna matèria, la qual cosa suposaria la no obtenció del títol de graduat en educació secundària.