INICI / ESTUDIS / Batxillerat

Batxillerat

1r Batxillerat

1ER BAT A

TUTOR

1ER BAT B

TUTOR

Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

En tot cas, s’han de matricular al segon curs de les matèries pendents de primer. El centre, a través dels departaments didàctics, i mitjançant un Programa de reforç de matèries pendents que inclou els mateixos apartats que el programa de reforç de la ESO, organitzarà les activitats de recuperació i avaluació de les matèries pendents. Aquest programa s’inclourà en les programacions docents dels departaments corresponents.

2n Batxillerat

2N BAT A

TUTOR

2N BAT B

TUTOR

 Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat.

 Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de llengua catalana i literatura I i II i les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat de batxillerat que hagin triat en el centre, obtenen el títol de batxiller.