PGA

Programació General Anual (PGA).

És el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les tres línies de millora del centre:

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió i consolidació del Projecte Educatiu de Centre
  • Millora de la gestió

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació.

La PGA és valorada al final de cada curs pels diferents agents de l’escola, creant la Memòria del curs, on es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs.