CC

La Concreció Curricular és un dels documents que integren el ProjecteEducatiu del centre i ha de recollir un conjunt d’actuacions articulades entre si i compartides pel claustre del centre educatiu, mitjançant les quals es desenvolupen i concreten les prescripcions generals contingudes en els Decrets de els Currículums (183/2008, segon cicle d’educació infantil; 126/2007, de l’Educació Primària, 127/2007, de l’Educació Secundària, 202/2008, del Batxillerat).