ROF

Reglament d’Organització i Funcionament (ROF). Aquest document, elaborat per cada centre, és l’instrument que ha de facilitar la consecució del clima organitzatiu i funcional adequat per assolir les Finalitats Educatives i el desenvolupament i organització del projecte curricular de Centre.