MANTENIMENT DE VEHICLES

Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles

Formació Professional Bàsica

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores.

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1450′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

 • Realitzar operacions de mecanització bàsic, seleccionant els equips, estris i eines adequades al procés, seguint les especificacions tècniques, en les condicions de qualitat i de seguretat. Realitzar operacions de soldadura bàsiques, seleccionant els equips, estris i eines adequades al procés, seguint les especificacions tècniques, en les condicions de qualitat i de seguretat. Realitzar el manteniment bàsic dels sistemes elèctrics de càrrega i arrencada, aplicant els procediments especificats pel fabricant.
 • Mantenir elements bàsics del sistema de suspensió i rodes, realitzant les operacions requerides d’acord amb les especificacions tècniques.
 • Mantenir elements bàsics del sistema de transmissió i frenada, substituint fluids i comprovant l’absència de fuites segons les especificacions del fabricant.
 • Realitzar la substitució d’elements bàsics del sistema elèctric d’enllumenat i dels sistemes auxiliars, aplicant els procediments especificats pel fabricant en les condicions de seguretat fixades.
 • Desmuntar, muntar i substituir elements amovibles simples del vehicle, aplicant els procediments establerts pel fabricant en les condicions de qualitat i seguretat establertes.
 • Reparar i substituir els vidres del vehicle, aplicant els procediments especificats pel fabricant en les condicions de seguretat i qualitat requerides.
 • Realitzar operacions simples per a la preparació de les superfícies del vehicle, assegurant la qualitat requerida, en els temps i formes establertes.
 • Realitzar l’emmascarat i desemmascarat del vehicle, aplicant els procediments especificats, utilitzant el material i els mitjans adequats i condicionant el producte per etapes posteriors.
 • Mantenir operatiu el lloc de treball, i preparar equips, estris i eines necessaris per dur a terme les operacions de manteniment de vehicles.
 • Realitzar les tasques de la seva responsabilitat tant individualment com en equip, amb autonomia i iniciativa, adaptant-se a les situacions produïdes per canvis tecnològics o organitzatius.
 • Adquirir hàbits de responsabilitat i autonomia basats en la pràctica de valors, afavorint les relacions interpersonals i professionals, treballant en equip i generant un ambient favorable de convivència que permeti integrar-se en els diferents àmbits de la societat.
 • Desenvolupar hàbits i valors d’acord amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, analitzant la interacció entre les societats humanes i el medi natural i valorant les conseqüències que es deriven de l’acció humana sobre el medi.
 • Valorar les diferents manifestacions artístiques i culturals de forma fonamentada utilitzant-les com a font d’enriquiment personal i social i desenvolupant actituds estètiques i sensibles cap a la diversitat cultural i el patrimoni artístic.
 • Comunicar-se en diferents situacions laborals o socials utilitzant recursos lingüístics amb precisió i claredat, tenint en compte el context i utilitzant formes orals i escrites bàsiques tant de la pròpia llengua com d’alguna llengua estrangera.
 • Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn social i productiu utilitzant els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials i respectant la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment en la presa de decisions.
 • Exercir de manera activa i responsable els drets i deures derivats tant de la seva activitat professional com de la seva condició de ciutadà

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.
 • Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector del manteniment de vehicles, principalment en tallers de reparació i concessionaris de vehicles privats, industrials, agrícoles i d’obres públiques.

 

Pla de formació

 

1r Curs:

 

 • Mecanitzat i soldadura.
 • Preparació de superfícies.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.

 

2n Curs:

 

 • Electricitat del vehicle.
 • Mecànica del vehicle
 • Ciències aplicades II
 • Comunicació i societat II
 • Formació en centres de treball.

Treballar

 

 • Ajudant en l’àrea de carrosseria
 • Auxiliar de magatzem de recanvis.
 • Operari d’ empreses de substitució de llunes.
 • Ajudant a l’ àrea d’electromecànica.
 • Operari de taller de mecànica ràpida.
 • Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de la família professional d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i MANTENIMENT, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítim- pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.