INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

Cicles Formatius de Grau Mitjà

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores.

CAP DE DEPARTAMENT

[show-team ids=’1616′ relation=’AND’ url=’active_new’ layout=’table’ style=’img-circle,text-left,odd-colored’ display=’photo,social,email,telephone,smallicons,name’]

Descripció del Curs

Aquest cicle habilita per a presentar-se a l’exàmen per obtindre el carnet profesional d’instal·lacions tèrmiques en edificis (CPITE).

Amb aquest cicle conjuntament amb el cicle d’instal•lacions frigorífiques i de climatització s’obté directament el carnet professional en instal•lacions tèrmiques d’edificis (RITE).

Qualificacions Professionals

IMA368_2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:
UC1156_2: Muntar instal·lacions calorífiques.

UC1157_2: Mantenir instal·lacions calorífiques.

ENA190_2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. (incompleta)

UNITATS DE COMPETÈNCIA:
UC0602_2: Muntar captadors, equips i circuits hidràulics d’instal·lacions solars tèrmiques.

UC0605_2: Mantenir instal·lacions solars tèrmiques.

ENA472_2: Muntatge, posada en servei, manteniment i inspecció d’instal·lacions receptores i aparells de gas. (incompleta)

UNITATS DE COMPETÈNCIA:
UC1522_2: Realitzar instal·lacions receptores comunes i individuals de gas.

UC1525_2: Mantenir i reparar instal·lacions receptores i aparells de gas.

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

  • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
  • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
  • Haver superat un programa de FPB.

EL CICLE TÉ UNA DURADA DE 2000 HORES I S’ORGANITZA EN 11 MÒDULS PROFESSIONALS
QUE S’IMPARTEIXEN EN DOS CURSOS
1er Curs
1. -Màquines i equips tèrmics
2. -Tècniques de muntatge d’instal·lacions
3. -Instal·lacions elèctriques i automatismes
4. -Formació i orientació laboral
5. -Empresa i iniciativa emprenedora
2on Curs
1. -Configuració d’instal·lacions calorífiques
2. -Muntatge i manteniment d’instal•lacions calorífiques
3. -Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua
4. -Muntatge i manteniment d’instal•lacions d’energia solar
5. -Muntatge i manteniment d’instal•lacions de gas i combustibles líquids
6. -Formació en centres de treball
SI ES TÉ EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE
CLIMATITZACIÓ QUE S’OFERTA DE MANERA ROTATIVA AL NOSTRE INSTITUT AQUEST CICLE
ES POT COMPLETAR EN UN ANY
EL CICLE S’IMPARTEIX A L’IES ISIDOR MACABICH ENHORARI DE TARDA: DE 15:15 a 21:25

Indústries de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els sectors de la calefacció, les instal·lacions solars tèrmiques per la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i gasos en el sector industrial i en el sector de l’edificació i obra civil.

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, mitjançant la corresponent prova d’accés, si es tenen 18 anys o es compleixen abans del dia que s’ha de fer la prova.